Onze Werkwijze

De intake

De intake bestaat over het algemeen uit 1 tot drie gesprekken. Daarin wordt besproken wat de aard en oorzaak van de problemen zijn. Ook wordt gekeken naar de persoonlijkheid, het gezin van herkomst en de ontwikkeling op verschillende levensgebieden. We vragen u daarbij enkele vragenlijsten in te vullen.

Behandelplan

Aan het eind van de intake bespreken we onze bevindingen en de mogelijkheden voor behandeling met u. Het is mogelijk dat de problematiek buiten onze behandelcapaciteit valt. In dat geval zullen wij u adviseren u daar aan te melden waar een beter passende behandeling kan worden geboden. In het behandelplan wordt het doel van de behandeling en de werkwijze vastgesteld. Dit behandelplan wordt regelmatig met u geëvalueerd en indien nodig bijgesteld.

Effectmeting

Aan het begin, bij de evaluatie en het eind van de behandeling zullen wij u vragen een of meer vragenlijsten in te vullen om te kunnen meten of de behandeling effectief is geweest. Dit gebeurt d.m.v. een online vragenlijst. De gegevens worden geanonimiseerd verwerkt en landelijk verzameld in een zgn. ROM-portal (routine outcome measurement).

Samenwerken

Psychotherapie is alleen effectief als de therapeut en de cliënt goed samenwerken. Wij vragen u dan ook actief te zijn, over de hetgeen besproken wordt na te denken en huiswerk of oefeningen uit te voeren. Wij bespreken ook de voortgang van de therapie regelmatig met u en vragen u ons te laten weten wat uw ideeën over de therapie zijn.

Regelmatige gesprekken en afsluiting van de therapie

Psychotherapeutische gesprekken vinden in de regel eens per week of eens per twee weken plaats, volgens afspraak. Als u niet regelmatig kunt of wilt komen en de therapie daardoor niet effectief is, kan dat en reden voor de therapeut zijn om de behandeling te beëindigen. Het beëindigen van een lopende psychotherapie geschiedt bij voorkeur niet telefonisch of schriftelijk. De therapeut zal u dan ook uitnodigen voor een afsluitend gesprek, om een zorgvuldige afsluiting te kunnen waarborgen.

In geval van crisis

Onze praktijk heeft geen faciliteiten voor opvang bij crisis buiten kantooruren. In geval van een onvoorziene crisissituatie raden wij u aan contact op te nemen met uw eigen huisarts. Deze kan u indien nodig doorverwijzen naar de crisisdienst.

Waarneming

Bij langdurige afwezigheid van een therapeut hebben wij een collega die ons vervangt. Deze regeling houdt in dat therapeut samen met de cliënt inschat of een overbruggend contact met een collega-therapeut nodig is. De cliënt kan dan indien nodig contact met de collega-therapeut opnemen.

Intercollegiaal overleg en toetsing

Een van de kwaliteitseisen voor psychotherapeuten houdt in dat wij de indicatiestelling en eventuele knelpunten in behandeling bespreken met collega-psychotherapeuten in intervisieverband, waarbij de gegevens anoniem zijn. Daarbij houden wij ons aan de beroepscode voor psychotherapeuten.